Mihai Eminescu Opera completa Publicistica 4 1882-1883, 1888-1889 – TIMPUL, ROMANIA LIBERA, FINTINA BLANDUZIEI, 64 reproduceri, analize, comentarii (Mihai Eminescu – Opere Complete)